Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van BS Lucerna gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan BS Lucerna.
BS Lucerna respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan BS Lucerna verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van BS Lucerna verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door BS Lucerna, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met directie.anderlecht@lucerna.be.